Bình Thuận cơ bản đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo của UBND tỉnh, ước lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 01/2023 thuộc kế hoạch năm 2022, đạt 96,37% so với kế hoạch giao, cơ bản đảm bảo tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

UBND tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022

Theo UBND tỉnh, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm; UBND tỉnh đã triển khai kịp thời văn bản chỉ đạo của Trung ương và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 95 - 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và giải ngân 100% vốn ngân sách tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương tháng cuối năm 2022; trong đó yêu cầu các Sở, ngành và địa phương tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp đối với chi đầu tư phát triển như: Giao các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khẩn trương tổng hợp hồ sơ để làm thủ tục thanh toán các khoản chi phí còn lại chưa thanh toán đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; đồng thời hoàn thiện hồ sơ ngay khi có khối lượng được nghiệm thu gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm thủ tục thanh toán nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; tránh tình trạng chậm hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán trong năm để dồn vào thời điểm cuối năm gây ảnh hưởng đến công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và tránh trường hợp chuyển nguồn vốn chi đầu tư sang năm sau mới lập thủ tục thanh toán làm tăng cao tồn quỹ ngân sách.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao Kho bạc Nhà nước Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chỉ để thanh toán trong thời gian sớm nhất cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân.

Năm 2022, tổng số vốn được giao là 5.594.114 triệu đồng. Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề 4.126.673 triệu đồng, đạt 73,77% so với kế hoạch giao. Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 01/2023 là 5.391.115 triệu đồng, đạt 96,37% so với kế hoạch giao.

Nguồn: TT Dân_Binhthuan.gov.vn